Vanlige oppgaver i Microsoft PowerPoint

Flytte mellom ruter

 

F6

Flytte med klokken blant ruter i normalvisning

SKIFT+F6

Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte mellom rutene Lysbilder og Disposisjon i normalvisning

Arbeide i en disposisjon

 

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Heve et avsnitt  ett nivå

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senke et avsnitt ett nivå

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte merkede avsnitt opp

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte merkede avsnitt ned

ALT+SKIFT+1

Vise overskrift på nivå 1

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Utvide tekst under en overskrift

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Skjule tekst under en overskrift

ALT+SKIFT+A

Vise eller skjule hele teksten eller alle overskriftene

 

Sette inn figurer

 

1.      Trykk Alt+T for å velge Autofigur på tegneverktøylinjen.

2.      Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med autofigurer, og merk autofiguren du vil ha.

3.      Trykk Ctrl+Enter.

 

Obs!  Hvis du vil redigere autofiguren, må du merke autofiguren og deretter bruke tastaturet til å velge Autofigur på Format-menyen. Merk alternativene du vil ha i kategoriene.

 

Sette inn tekstbokser

 

1.      Bruk tastaturet til å velge Tekstboks på Sett inn-menyen.

2.      Trykk Ctrl+Enter.

3.      Skriv inn teksten du vil ha i tekstboksen.

4.      Når du er ferdig med å skrive inn teksten og vil gå tilbake til å redigere tekst i lysbildet, trykker du SKIFT+F10, velger Avslutt tekstredigering på hurtigmenyen og deretter ESC.

Obs!  Hvis du vil formatere tekstboksen (for eksempel legge til en fyllfarge eller endre størrelse) merker du tekstboksen, velger Tekstboks på Format-menyen, og deretter velger du alternativene du vil ha i kategoriene.

Sette inn WordArt

 

1.      Bruk tastaturet til å velge WordArt ved å velge Bilde på Sett inn-menyen.

2.      Bruk piltastene til å velge hvilken WordArt (WordArt: Tekstobjekter du oppretter med forhåndsdefinerte effekter, og som du kan bruke ytterligere formateringsalternativer på.)-stil du vil ha, og trykk deretter Enter.

3.      Skriv inn teksten du vil ha, og bruk Tab til å velge andre alternativer i dialogboksen.

4.      Trykk Enter for å sette inn WordArt.

Obs!  Hvis du vil redigere WordArt, merker du objektet, velger WordArt på Format-menyen, og deretter velger du alternativene du vil ha i kategoriene.

 

Merke figurer

 

Obs!  Hvis innsettingspunktet står i teksten, trykker du ESC.

 

Gjør ett av følgende:

 

·         Merke én figur
Hvis du vil merke én figur, trykker du Tab for å bla fremover (eller SKIFT+Tab for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 

Merke flere figurer

1.      Hvis knappen Merk flere objekter ikke finnes på tegneverktøylinjen, legger du den til.

2.      Velg Merk flere objekter http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA060435751044 på tegneverktøylinjen.

3.      Merk av for objektet eller objektene du vil ha, trykk Tab til du kommer til OK, og trykk deretter Enter.

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder, WordArt-objekter

 

·         Hvis du vil gruppere autofigurer, bilder eller WordArt - objekter, merker du elementene du vil gruppere, og trykker deretter Ctrl+SKIFT+G.

·         Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du gruppen og trykker deretter Ctrl+SKIFT+H.

Rotere figurer, bilder eller WordArt

 

1.      Merk autofiguren, bildet eller WordArt du vil rotere.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du merket, for eksempel Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og velg deretter kategorien Størrelse.

3.      Under Skalering og rotering bruker du Tab for å velge Rotasjon. Angi hvor mye du ønsker å rotere objektet.

4.      Velg Forhåndsvisning for å forhåndsvise roteringen.

Det kan hende du må flytte dialogboksen for se forhåndsvisningen.

Vise eller skjule rutenett eller støttelinjer

 

SKIFT+F9

 Vise eller skjule rutenettet (rutenett: Et sett med kryssende linjer som brukes til å justere objekter.)

Alt+F9

 Vise eller skjule støttelinjer (støttelinjer: Rette linjer som ikke skrives ut, både vannrette og loddrette, som brukes til å justere objekter visuelt.)

Ctrl+G

Endre innstillinger for rutenett eller støttelinje

 

Endre plasseringen av figurer, bilder eller WordArt på et lysbilde

 

1.      Merk autofiguren, bildet eller WordArt du vil endre.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du merket, for eksempel Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og velg deretter kategorien Plassering.

3.      Velg alternativene du vil ha, under Plassering på lysbilde.

4.      Hvis du vil forhåndsvise endringen, velger du Forhåndsvisning.

Det kan hende du må flytte dialogboksen for se forhåndsvisningen.

Endre størrelsen på figurer, bilder eller WordArt

 

1.      Merk autofiguren, bildet eller WordArt du vil endre.

2.      Bruk tastaturet til å velge kommandoen for objekttypen du merket, for eksempel Autofigur eller Tekstboks på Format-menyen, og velg deretter kategorien Størrelse.

3.      Merk alternativene du vil ha.

4.      Velg Forhåndsvisning for å forhåndsvise endringene.

Det kan hende at du må flytte dialogboksen for se forhåndsvisningen av det tegnede objektet.

Kopiere attributtene til en figur

 

1.      Merk autofiguren med attributtene du vil kopiere.

Hvis du merker en autofigur med tilknyttet tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten og attributtene til autofiguren.

2.      Trykk Ctrl+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

3.      Trykk Tab eller SKIFT+Tab for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

4.      Trykk Ctrl+SKIFT+V.

Merke tekst og objekter

SKIFT+PIL HØYRE

Ett tegn til høyre

SKIFT+PIL VENSTRE

Ett tegn til venstre

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Til slutten av et ord

CTRL+SKIFT+
PIL VENSTRE

Til begynnelsen av et ord

SKIFT+PIL OPP

En linje oppover

SKIFT+PIL NED

En linje nedover

ESC

Et objekt (med merket tekst inni objektet)

TAB eller SKIFT+TAB
til det aktuelle objektet er merket

Et objekt (med et merket objekt)

ENTER

Tekst inni et objekt (med et merket objekt)

CTRL+A (i kategorien Lysbilder)

Alle objekter

CTRL+A (i lysbildesortering)

Alle lysbilder

CTRL+A (i kategorien Disposisjon)

Hele teksten

Slette og kopiere tekst og objekter

 

TILBAKE

Slette ett tegn til venstre

CTRL+TILBAKE

Slette ett ord til venstre

DEL

Slette ett tegn til høyre

CTRL+DEL

Slette ett ord til høyre

CTRL+X

Klippe ut et merket objekt

CTRL+C

Kopiere et merket objekt

CTRL+V

Lime inn et utklipt eller kopiert objekt

CTRL+Z

Angre siste handling

Flytte rundt i tekst

 

PIL VENSTRE

Ett tegn til venstre

PIL HØYRE

Ett tegn til høyre

PIL OPP

En linje oppover

PIL NED

En linje nedover

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til venstre

CTRL+PIL HØYRE

Flytte ett ord til høyre

END

Flytte til slutten av en linje

HOME

Flytte til begynnelsen av en linje

CTRL+PIL OPP

Flytte opp et avsnitt

CTRL+PIL NED

Flytte ned et avsnitt

CTRL+END

Flytte til slutten av en tekstboks

CTRL+HOME

Flytte til begynnelsen av en tekstboks

CTRL+ENTER

Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

SKIFT+F4

Gjenta siste søk

Flytte rundt i og arbeide med tabeller

 

TAB

Flytte til neste celle

SKIFT+TAB

Flytte til forrige celle

PIL NED

Flytte til neste rad

PIL OPP

Flytte til forrige rad

CTRL+TAB

Sette inn en tabulator i en celle

ENTER

Starte et nytt avsnitt

Tabulator på slutten av siste rad

Legge til en ny rad nederst i tabellen

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 

1.      SKIFT+TAB for å merke objektet du vil ha.

2.      SKIFT+F10 for hurtigmenyen.

3.      Velg Regnearkobjekt, og velg Rediger.

Formatere og justere tegn og avsnitt

 

Endre eller skalere skrifter

CTRL+SKIFT+F

Endre skrift

CTRL+SKIFT+P

Endre skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+Å

Øke skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+\

Redusere skriftstørrelse

Bruke tegnformater

CTRL+T

Endre tegnformatering (Skrift på Format-menyen) mellom setninger, små bokstaver eller store bokstaver

SKIFT+F3

Endre bokstavtype

CTRL+F

Bruke fet formatering

CTRL+U

Bruke understreking

CTRL+K

Bruke kursiv formatering

CTRL+PLUSSTEGN

Bruke formatering for senket skrift (automatisk mellomrom)

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Bruke formatering for hevet skrift (automatisk mellomrom)

CTRL+MELLOMROM

Fjerne manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift

Kopiere tekstformater

CTRL+SKIFT+C

Kopiere formater

CTRL+SKIFT+V

Lime inn formater

Justere avsnitt

CTRL+E

Midtstille avsnitt

CTRL+J

Justere avsnitt

CTRL+L

Venstrejustere avsnitt

CTRL+R

Høyrejustere avsnitt

Kjøre lysbildepresentasjoner

 

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører lysbildepresentasjonen i visning på hele skjermen.

N, Enter,
PgDn, Pil høyre, Pil ned
eller Mellomrom
(eller klikk med musen)

Utføre neste animasjon, eller gå til neste lysbilde

P, PgUp, Pil venstre,
Pil opp eller Tilbake

Utføre forrige animasjon, eller gå tilbake til forrige lysbilde

tall+Enter

Gå til lysbildenummer

M eller punktum

Vise en svart skjerm, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra en svart skjerm

L eller komma

Vise en hvit skjerm, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra en hvit skjerm

S eller plusstegn

Stanse en automatisk lysbildefremvisning, eller starte den på nytt

ESC, Ctrl+Break eller bindestrek

Avslutte en lysbildefremvisning

E

Slette merknader på skjermen

J

Gå til neste skjulte lysbilde

T

Angi nye tidsberegninger under innøving

O

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving

M

Bruke museklikk til å gå videre under innøving

1+Enter (eller klikk begge museknappene i 2 sekunder)

Gå tilbake til første lysbilde

Ctrl+P

Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en penn

Ctrl+A

Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en pil

Ctrl+H

Skjule pekeren og navigeringsknappen øyeblikkelig

Ctrl+U

Skjule pekeren og navigeringsknappen om 15 sekunder

SKIFT+F10 (eller høyreklikk)

Vise hurtigmenyen (hurtigmeny: En meny som viser en liste over kommandoer som gjelder for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element eller trykker SKIFT+F10.)

Tab

Gå til første eller neste hyperkobling (hyperkobling: Farget eller understreket tekst eller grafikk som du klikker for å gå til en fil, en plassering i en fil, en webside på World Wide Web eller en webside på et intranett. Hyperkoblinger kan også gå til nyhetsgrupper og Gopher, Telnet og FTP-områder.) på et lysbilde

SKIFT+Tab

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde

Enter mens en hyperkobling merkes

Klikk merket hyperkobling

SKIFT+Enter mens en hyperkobling merkes

La pekeren hvile over den merkede hyperkoblingen

Tips!  Du kan trykke F1 under en lysbildefremvisning for å vise en liste over kontroller.

 

Bla gjennom hyperkoblinger i en lysbildepresentasjon

 

TAB

Gå til første eller neste hyperkobling i hvert lysbilde

SKIFT+TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling i hvert lysbilde

ENTER mens en hyperkobling merkes

Klikk merket hyperkobling

SKIFT+ENTER mens en hyperkobling merkes

La pekeren hvile over over den merkede hyperkoblingen

Bla gjennom webpresentasjoner

 

TAB

Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen

SKIFT+TAB

Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen

ENTER

Klikk merket hyperkobling

MELLOMROM

Gå til neste lysbilde

TILBAKE

Gå til forrige lysbilde

Sende presentasjoner med e-post

 

Bruk følgende taster (hvis du sender presentasjonen som meldingstekst) når e-postmeldingshodet er aktivert. Hvis du vil aktivere e-postmeldingshodet, trykker du SKIFT+TAB så mange ganger som nødvendig. (Hvis tekst i en tekstboks er merket, må du først trykke F2 for å merke tekstboksen før du trykker SKIFT+TAB.)

 

ALT+S

Sende gjeldende presentasjon som e-postmelding

CTRL+SKIFT+B

Åpne adresseboken

ALT+K

Kontrollere navnene på linjene Til, Kopi og Blindkopi opp mot adresseboken

TAB

Velge neste boks i e-postmeldingshodet eller meldingsteksten når den siste boksen i e-postmeldingshodet er aktivert

SKIFT+TAB

Velge forrige felt eller knapp i e-postmeldingshodet

Hjelp på skjermen og Microsoft Office-hjelperen

 

I hjelperuten

F1

Vise hjelperuten

F6

Bytte mellom hjelperuten og det aktive programmet.

TAB

Velge neste emne i hjelperuten.

SKIFT+TAB

Velge forrige emne i hjelperuten.

ENTER

Utføre handlingen for det merkede elementet.

PIL OPP og PIL NED

Velge neste og forrige element i en innholdsfortegnelse.

PIL VENSTRE og
PIL HØYRE

Vise og skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse.

ALT+PIL VENSTRE

Flytte tilbake til den forrige oppgaveruten.

ALT+PIL HØYRE

Flytte framover til neste oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM

Åpne menyen over rutealternativer.

CTRL+F1

Lukke og åpne den gjeldende oppgaveruten på nytt.

PIL HØYRE

Utvide en +/--liste.

PIL VENSTRE

Skjule en +/--liste.

I hjelpevinduet

TAB

Merke neste skjulte tekst eller hyperkobling, eller Vis alt eller Skjul alt øverst i emnet

SKIFT+TAB

Merke forrige skjulte tekst eller hyperkobling, eller knappen Leservisning øverst i en artikkel fra Webområdet for Microsoft Office

ENTER

Utføre handlingen for det merkede elementet av Vis alt, Skjul alt, skjult tekst eller hyperkobling

ALT+PIL VENSTRE

Flytte tilbake til forrige hjelpeemne.

ALT+PIL HØYRE

Flytte fram til neste hjelpeemne.

CTRL+P

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

PIL OPP og PIL NED

Rulle lite henholdsvis opp og ned i hjelpeemnet som vises.

PGUP og PGDN

Rulle mye henholdsvis opp og ned i hjelpeemnet som vises.

ALT+U

Endre om hjelpevinduet vises i tilknytning til (side ved side) eller atskilt fra det aktive programmet.

SKIFT+F10

Vise en meny med kommandoer for hjelpevinduet, krever at hjelpevinduet har aktivt fokus (klikk et element i hjelpevinduet).

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

 

ALT+TAB

Bytte til neste vindu

ALT+SKIFT+TAB

Bytte til forrige vindu

CTRL+W eller CTRL+F4

Lukke det aktive vinduet

CTRL+F5

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter maksimering

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

SKIFT+F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot solen).

CTRL+F6

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne

CTRL+SKIFT+F6

Bytte til forrige vindu

CTRL+F7

Aktivere Flytt-kommandoen (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Aktivere Størrelse-kommandoen (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å skalere vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F9

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare i enkelte Microsoft Office-programmer)

CTRL+F10

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen

ALT+PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen

Få tilgang til og bruke smartflagg

 

ALT+SKIFT+F10

Vise menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes flere smartflagg, bytte til neste smartflagg og vise menyen eller meldingen for dette.

PIL NED

Merke neste element på en smartflaggmeny.

PIL OPP

Merke forrige element på en smartflaggmeny.

ENTER

Utføre handlingen for det merkede elementet på en smartflaggmeny.

ESC

Lukke smartflaggmenyen eller -meldingen

 

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

 

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet.

CTRL+TAB

Flytte til en oppgaverute hvis en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan bli nødvendig å trykke CTRL+TAB flere ganger.)

TAB eller SKIFT+TAB

Merke neste eller forrige oppgave i den aktive oppgaveruten

CTRL+PIL NED

Vise den fullstendige listen med kommandoer på menyen i oppgaveruten

PIL NED eller PIL OPP

Bevege seg mellom alternativene på en aktiv undermeny, eller bevege seg mellom bestemte alternativer i en alternativgruppe

MELLOMROM eller ENTER

Åpne den merkede menyen eller utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen

SKIFT+F10

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet

HOME eller END

Merke den første eller siste kommandoen på en åpen meny eller undermeny

PGUP eller PGDN

Rulle opp eller ned i den merkede gallerilisten

CTRL+HOME eller CTRL+END

Gå til toppen eller bunnen av den merkede gallerilisten

Skalere og flytte verktøylinjer, menyer og oppgaveruter

 

1.      Trykk ALT for å aktivere menylinjen

2.      Trykk CTRL+TAB flere ganger, helt til verktøylinjen eller oppgaveruten du vil arbeide med, er aktiv.

3.      Gjør ett av følgende:

                Endre størrelse på en verktøylinje

1.  Trykk CTRL+MELLOMROM mens verktøylinjen er aktiv, slik at menyen Alternativer for verktøylinje vises.

2.  Velg kommandoen Størrelse merkes, og trykk deretter ENTER.

3.  Bruk piltastene til å skalere verktøylinjen. Trykk CTRL+ piltast hvis du vil skalere den med én piksel om gangen.

                Flytte en verktøylinje

1.  Trykk CTRL+MELLOMROM mens verktøylinjen er aktiv, slik at menyen Alternativer for verktøylinje vises.

2.  Velg kommandoen Flytt merkes, og trykk deretter ENTER.

3.  Bruk piltastene til å flytte verktøylinjen. Trykk CTRL+ piltast hvis du vil flytte verktøylinjen én piksel om gangen. Hvis du vil fristille verktøylinjen fra forankringspunktet, trykker du PIL NED flere ganger. Hvis du vil forankre verktøylinjen loddrett på venstre eller høyre side, trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE når verktøylinjen ligger helt ute på henholdsvis venstre og høyre side.

                Endre størrelse på en oppgaverute

1.  Gå til oppgaveruten og trykk CTRL+MELLOMROM for å vise en meny med flere kommandoer.

2.  Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.

3.  Bruk piltastene til å skalere oppgaveruten. Trykk CTRL+ piltast hvis du vil skalere den med én piksel om gangen.

                Flytte en oppgaverute

1.       Gå til oppgaveruten og trykk CTRL+MELLOMROM for å vise en meny med flere kommandoer.

2.       Bruk PIL NED til å merke kommandoen Flytt, og trykk deretter ENTER.

3.       Bruk piltastene til å flytte oppgaveruten. Trykk CTRL+ piltast hvis du vil flytte den én piksel om gangen.

4.       Når du er ferdig med å flytte eller skalere, trykker du ESC.

Bruker dialogbokser

 

TAB

Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe

SKIFT+TAB

Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe

CTRL+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks 

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til forrige kategori i en dialogboks 

Piltaster

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe

MELLOMROM

Utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen eller merke av i den aktive avmerkingsboksen

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til det første alternativet i listen som begynner på denne bokstaven

ALT+ den understrekede bokstaven i et alternativ

Velge et alternativ eller merke av eller fjerne merket i et avmerkingsboks

ALT+PIL NED

Åpne en aktiv rullegardinliste

ESC

Lukke en aktiv rullegardinliste, avbryte en kommando og lukke en dialogboks

ENTER

Utføre handlingen som er tilordnet standardknappen i en dialogboks

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

 

En redigeringsboks er et tomt felt hvor du skriver eller limer inn informasjon, for eksempel brukernavn eller banen (bane: Ruten som operativsystemet bruker til å plassere en mappe eller fil, for eksempel C:\Privat budsjett\Mars.doc.) til en mappe.

 

HOME

Gå til begynnelsen av oppføringen

END

Gå til slutten av oppføringen

PIL VENSTRE eller
PIL HØYRE

Gå ett tegn mot venstre eller høyre

CTRL+PIL VENSTRE

Gå ett ord mot venstre

CTRL+PIL HØYRE

Gå ett ord mot høyre

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking av ett tegn mot venstre

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking av ett tegn mot høyre

CTRL+SKIFT+
PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking av ett ord mot venstre

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking av ett ord mot høyre

SKIFT+HOME

Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen

SKIFT+END

Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

 

I dialogboksene Åpne, Sett inn bilde og Lagre som er det støtte for standard hurtigtaster for dialogbokser. (Hvis du vil vise standard hurtigtaster for dialogbokser, se Bruke dialogbokser og Bruke redigeringsbokser i dialogbokser i hovedemnet Hurtigtaster.) I disse dialogboksene kan du i tillegg bruke disse hurtigtastene:

ALT+1

Gå til forrige mappe http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA060471951044 

ALT+2

Knappen Opp ett nivå knappesymbol: åpne mappen ett nivå opp fra den åpne mappen

ALT+3

Knappen Søk på World Wide Web knappesymbol: lukke dialogboksen og åpne søkesiden du bruker på World Wide Web

ALT+4

Slett-knappen knappesymbol: slette den merkede filen eller mappen

ALT+5

Knappen Opprett ny mappe knappesymbol: opprette en ny mappe

ALT+6

Visninger-knappen http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA060446471044: veksle mellom tilgjengelige mappevisninger

ALT+7 eller ALT+E

Verktøy-knappen: vise Verktøy-menyen 

SKIFT+F10

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil

TAB

Bevege seg mellom alternativer eller områder i dialogboksen 

F4 eller ALT+Ø

Åpne listen Søk i

F5

Oppdatere fillisten